Եհովայի հոգևոր տաճարի նշանակությունը

Текст на армянском языке к  видео 1.9  на русском яз.
Это видео на армянском — см.  видео 7.11

Եբր.9:11-15-ի տեքստը՝ «Քրիստոսը, ապագա օրհնությունների Քահանայապետը եկավ ավելի մեծ ու կատարյալ խորանով, որն անձեռակերտ է…» — ցույց է տալիս, որ Եհովայի հոգևոր «Տաճարը»՝ դա Եհովայի պաշտամունքի մի նոր միջոց է Նոր Ուխտի դարաշրջանում: Նրանում Քահանայապետը՝ հարություն առած Հիսուս Քրիստոսն է:

Աստծու «հոգևոր Տուն/Տաճար» արտահայտությունը՝ դա պատկերավոր հասկացություն է, ինչպես «հոգևոր սուրը» (1Պետ.2:5; Եփ.6:17): Ըմբռնելով բառացի սրի և բառացի Տաճարի իմաստները՝ կարող ենք հասկանալ նաև նրանց իմաստները հոգևոր առումով:

Օրինակ, «հոգևոր սուրը» — դա քրիստոնյաների փոխաբերական «զենքն» է, Աստծու խոսքը, որով Աստծու «զինվորները» այս դարում «մարտնչում» են Եհովայի ճշմարտության և արդարության հաղթանակի համար՝ սկսած այն պահից մինչ ի մահ, երբ Աստված նրանց ծառայության է կանչում (2Կոր.6:7; Հայտ.20:4):

Նույնը և «Տաճարը». եթե պարզենք Հին Ուխտի դարաշրջանի Երուսաղեմի բառացի Տաճար/խորանի նշանակությունը, ապա կարելի կլինի և պարզել Նոր Ուխտի (Ն.Ու.) դարաշրջանի Եհովայի հոգևոր «Տաճարի» նշանակությունը:

Աստվածաշունչը հայտնում է, որ Ն.Ու.-ի «Տաճարը» — ի տարբերություն Հ.Ու.-ի ձեռակերտ խորանի — անձեռակերտ կառույց է (Եբր.9:11): Ուստի անիմաստ է Եհովայի հոգևոր Տաճարը որոնել այսպես կոչված բառացի «Տաճարե» շինություններում՝ մարդու ձեռքով կառուցված (Գրծ.17:24):

Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու Նոր Ուխտի դարաշրջանում այլևս չեն գործում ձեռակերտ «տաճարները»՝ պետք է հիշենք բառացի Տաճարի ծագման, այնուհետև Եհովայի կողմից նրա մերժման պատմությունը: Դիմենք պատմությանը:

Հ.Ու.-ի բառացի Տաճարը (նույն ինքը՝ խորանը, սրբությունը) — խորհրդանշում էր Եհովայի բնակության «Տունը». կառուցման և խորանի սրբացման օրից սկսած՝ Նա գտնվում էր այնտեղ, հայտնվում Իր օծյալներին (քահանաներին) և բացատրում Իր պահանջները (Ել.25:8; 34:26ա; 29:42բ,43): Իսկ քահանաները այն բացատրում էին մնացյալ ժողովրդին, ոչ օծյալներին (Մաղաք.2:7):

Տաճար/խորանը բաղկացած էր 2 գավիթից. ներքին (քահանաների համար) և արտաքին (երկրային շնորհի ժողովրդի համար, Եզեկ.10:3,5; 44:17,19): Ուստի, Հ.Ու.-ի երկրպագության կառույցը — դա Եհովայի ժողովուրդն է՝ բաղկացած օծյալ քահանաներից, ովքեր ծառայում էին տաճարի ներքին գավիթում, և քահանաներից ուսուցանվող ոչ օծյալ մնացյալ ժողովրդից, ովքեր երկրպագում էին Աստծուն արտաքին գավիթում: Տես սխեման.

Խորանը — դա՝ ամենայն անմաքուրից հեռու Եհովայի՝ երկնային «բնակավայրի» փոքրիկ «մակետն» է: Այն շինվել էր խստորեն ըստ այն օրինակի, որ տրվել էր Մովսեսին Սինայում (Եբր.8:5): Ավետյաց երկրում խորանի փոխարեն Երուսաղեմում կառուցվեց Տաճարը: Աստված Ինքն ընտրեց այդ քաղաքն Իր համար և «բնակվեց» հենց միակ այդ — և ոչ մեկ այլ ուրիշ — տաճարի «Սրբության-Սրբոցում» (3Թագ.11:36; Սաղ.132:13):

Երուսաղեմի տաճարը ևս 2 գավիթներից էր և նույն 3 ֆունկցիան էր կատարում. ա) Եհովայի «բնակության» վայրն էր, բ) Նրան մատուցվող ճշմարիտ երկրպագության շինությունն էր, և գ) սուրբ ոգու աղբյուրն էր՝ Իսրայելի ողջ համայնքի համար, հետևաբար՝ և Եհովայի մասին ճշգրիտ գիտելիքի, արդարության և ճիշտ պաշտամունքի վայրը (դա կարող էին իմանալ նաև ուրիշ ազգերը, ովքեր գային Երուսաղեմ, Զաք.8:3; Մաղ.2:5-7; Գրծ.8:27):

Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալուց մի քանի հարյուր տարի առաջ՝ Եհովայի ժողովրդի համատարած հավատուրացության պատճառով — Տաճարը Բաբելոնի արքա Նոբուգոդոնոսորի կողմից ավերվեց, Երուսաղեմը կրակի մատնվեց, իսկ հրեաները գերության քշվեցին (Դան.9:25; 2Տրգ.36:14-19):

Բայց Պարսից Կյուրոսի հրամանով Եհովայի բարեհաճությամբ՝ Երուսաղեմի տաճարը վերակառուցվեց, իսկ պաշտամունքը վերականգնվեց դպիր Եզրասի, գավառապետեր Նեեմիայի և Զորաբաբելի, և քահանայապետ Հեսուի ջանքերով (գիրք Եզրաս, Նեեմիա; Զաք.3:6;4:9): Պաշտամունքի համար այդ տաճարն էին գնում Հիսուսը և իր ծնողները (Ղուկ.2:41,42):

Երբ 30 տարեկանում Հիսուսը մկրտվեց և սկսեց իր հատուկ Մեսիական ծառայությունը Եհովային՝ բախվեց տաճարի քահանաների և օրենսգետների հակառակությանը: Արդյունքում Հիսուսը մարգարեացավ, որ Երուսաղեմի Տաճարից քարը քարի վրա չի մնա (ինչը և տեսնում ենք ցայսօր), և որ Եհովան կլքի այդ Տաճարը մեկընդմիշտ (Մտ.23:38; 24:1,2):

Քրիստոսի մահվան պահին Տաճարի Սրբության-Սրբոցի մուտքի վարագույրը երկնային ուժից պատռվեց: Այդպես Եհովան ցույց տվեց, որ լքեց Իր երկրային «բնակավայրը», որ Իր համար այլևս Տաճարի կառույցը ոչ մի նշանակություն չունի. Աստծուն մոտենալու ուղին այժմ ուրիշ էր, ո՛չ Երուսաղեմի Տաճարի միջոցով (առավել ևս՝ ոչ ինչ-որ ուրիշ «տաճարների»), այլ Քրիստոսի քավիչ զոհի ընդունման միջոցով (Մտ.27:51; Եբր.10:19-22):

Բայց քանի դեռ Երուսաղեմի Տաճարը կանգուն էր (հնարավոր է վարագույրը փոխել կամ կարել էին) — սովորույթի ուժով դեռ այնտեղ էին գնում հրեաները և որոշ քրիստոնյա հրեաներ (Գրծ.21:19-26): Դա շարունակվեց մինչև մ.թ.70թ.-ը, մինչև որ հռոմեացիները ավերեցին Երուսաղեմի Տաճարը և թալանեցին այն:

Այդպես Եհովան ցույց տվեց, որ Հ.Ու.-ի պաշտամունքի համար գնալու տեղ և կարիք այլևս չկա: Ձեռակերտ Տաճարի դարաշրջանը մեկընդմիշտ ավարտված էր, իսկ Նոր Ուխտի էրայում բոլորից սպասվում է ոգով և ճշմարտությամբ պաշտամունք՝ նոր կառույցում, այսինքն Եհովայի հոգևոր «Տաճարում», որտեղ Աստված և Իր Քրիստոսը կբնակվեն Իրեն երկրպագել կամեցող մարդկանց միջև՝ ուր էլ նրանք լինեն: (Գրծ.17:24; Հով.4:23; Հռ.10:4; Հով.14:23; Մտ.18:20):

Այդպես Նոր Ուխտի էրան դուրս գցեց Հին Ուխտը և իր տեղը գրավեց մարդկության պատմության մեջ: Ուստի Նոր Ուխտում գործում է միայն Եհովայի հոգևոր անձեռակերտ Տաճարը՝ իր ոգեղեն Քահանայապետով. հարություն առած և երկինք հառնած Հիսուս Քրիստոսով (Մրկ.14:58; Եբր.9:11; Գրծ.17:24):

Հիսուսը՝ Եհովայի նոր հոգևոր «Տաճարի» «հիմքի» «անկյունաքարն է» (1Պետ.2:7): Իսկ ինքը՝ այդ նոր հոգևոր «Տաճարի» «կառույցը» սկսեց ձևավորվել հոգևոր կենդանի «քարերից», Ն.Ու.-ի օծյալներից, ովքեր «կրում» էին սուրբ ոգին և կառուցվում ամուր հիմքի՝ Քահանայապետ Քրիստոսի վրա (1Պետ.2:4,5; 1Կոր.3:11):

Նրանք բոլորը միասին դարձան Եհովայի նոր անձեռակերտ «Տաճարը» (Եբր.9:11): Այն անվանում են նաև «Եկեղեցի», ժողով, Քրիստոսի «Մարմին» (1Տիմ.3:15; Կող.1:24; Եբր.10:25): Այս «Տաճարը» ևս ունի 2 գավիթ և 3 ֆունկցիա, ինչպես Հ.Ու.-ի տաճարում էր: «Ներքին» գավիթում ծառայում են օծյալները (հոգևոր «քահանայությունը»), արտաքինում՝ երկրային հույսի Եհովայի վկաները, տես «Դիտարան», 01.09. 2006, էջ 25, պբ. 12,14,15.

Իսկ իր ֆունկցիաներով «հոգևոր տաճարը»՝ դա ա) Եհովայի «բնակության» վայրն է, բ) Նրա ճշմարիտ երկրպագության կառույցը և գ) սուրբ ոգու, ուստիև ճշգրիտ գիտելիքների աղբյուրը (1հով.2:20,27):

Առաքյալների մահից հետո՝ ժամանակի ընթացքում այս նոր «Տաճար» ներխուժեց հավատուրացությունը՝ շուրջ 16 դար (325թվի Նիկիական ժողովից մինչև 20րդ դար, Գրծ.20:29,30; Ամոս 8:11,12; տես 7.4 վիդեոն): Արդյունքում, կեղծ երկրպագության և Աստվածաշնչի ազատ ձեռքբերման բացակայության պատճառով Երկրի վրա 16 դար անհնար դարձավ Եհովայի ճշմարտությունն իմանալ:

Շուրջ 16 դար Եհովայի ճշմարիտ հոգևոր «Տաճարից» մնաց միայն Քահանայապետ Հիսուս Քրիստոսը և առանձին այն օծյալները, որոնք կանչվեցին տարբեր հանձնարարականներով (օրինակ, լատիներենից Աստվածաշնչի թարգմանության կամ նրա տարածման համար, և այլն): Բայց նրանք բոլորը դաժանորեն հալածվեցին կեղծ կրոնի ինկվիզիցիայի կողմից:

Բայց այս աշխարհի վերջին օրերում (մ.թ.20րդ դարում) Եհովայի պաշտամունքի հոգևոր «Տունը» նորից վեր հառնեց և բոլոր ազգերը հորդեցին դեպի այն (Միք.4:1; Ես.2:2): Աստված հոգաց, որ այն վերականգնվի և լայնարձակ դառնա նրա «տարածքը». վերջին օրերում Նրա երկրպագությունը կազմակերպված է Հ.Ու.-ի կերպով՝ Ն.Ու.-ի օծյալ «քահանայությանը» հոժար կամքով միանում են ոչ օծյալները երկրի բոլոր ժողովուրդներից:

Արդյունքում ձևավորված է Եհովայի ծառաների համաշխարհային ժողով՝ բաղկացած օծյալներից և ոչ օծյալներից (ներքին և արտաքին հոգևոր գավիթներ, Հայտ.11:1,2): Այս «Տաճարում» ուսումնասիրում են Աստծու խոսքը, Աստվածաշունչը, սովորում են ճիշտ վարվել և Քրիստոսի օրինակով՝ քարոզել Եհովայի թագավորության մասին ողջ երկրով մեկ (Ղկ.4:43; Մտ.24:14; 28:19,20):

Մեր օրերում Աստծու Ն.Ու-ի «հոգևոր Տաճարը» (Եկեղեցին, Քրիստոսի Մարմինը, Եհովայի ժողովրդի ժողովը, 1Տիմ.3:15; Եփ.5:25; Կող.1:24) — կազմված է 2 հոգևոր գավիթներից (օծյալներից և երկրային գառներից): Դա ա) թե՛ Եհովայի «բնակության հասցեն» է, բ) թե՛ Նրան ճիշտ պաշտամունք մատուցելու կառույցը, գ) թե՛ սուրբ ոգու աղբյուրը:

2Կոր.6:16-ի տեքստը պարզ ցույց է տալիս Ն.Ու.-ի Եհովայի ժողովրդի ժողովի՝ հոգևոր «Տաճարի» բովանդակային նշանակությունը.
«Ես կբնակվեմ նրանց մեջ, Ես կապրեմ նրանց հետ, Ես նրանց Աստվածը կլինեմ, և նրանք՝ Իմ ժողովուրդը»: (2Կոր.6:16, Ուրախ Լուր; Ղևտ.26:11,12):

Այսինքն, որտեղ որ հավաքվում է Եհովայի ժողովուրդը (լինի սրահ կամ դաշտ)` այնտեղ էլ ա)«բնակվում է Եհովան», այնտեղ էլ բ) ճշմարիտ երկրպագություն է մատուցվում Նրան, այնտեղ էլ գ) սուրբ ոգու աղբյուրն է, և հետևաբար՝ ճշգրիտ գիտություն Աստծու և Նրա նպատակների մասին:

Բազմազգ ժողովների տեսքով Եհովայի ժողովուրդը՝ Եհովայի հոգևոր «Տաճարը»՝ բաղկացած օծյալներից և ոչ օծյալներից (ինչպես հնում բառացի տաճարում էր) — կգործի մինչև այս համակարգի ավարտը: Այս ժողովներից էլ կսկսվի Եհովայի դատաստանը (2Թես.2:2-4; 1Պետ.4:17; Հայտ.1:20; 2 և 3 գլուխներ): Մենք հավատում և սպասում ենք սրան:

Ըստ Հայտ.11:1,2-ի կանխասացության, իրերի այս համակարգի ավարտից առաջ, ժամանակակից հոգևոր տաճարը՝ երկու հոգևոր «գավիթներից» կազմված Եհովայի ժողովուրդը — պետք է չափվի: Ի՞նչ է սա նշանակում՝ կիմանանք հաջորդիվ:

«Պատասխանների արկղ» Եհովայի Վկաների կայք Ուկրաինայից:Մեր հասցեն՝ givianswers@gmail

Часть 2: ЧТО БУДЕТ С ВЕРОИСПОВЕДАНИЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ, ЕСЛИ ИЗ ИХ УЧЕНИЙ УБРАТЬ 1914г.?

Эта статья   — текстовый вариант видео 2.17

В 1й части статьи о «поезде» свидетелей Иеговы (сИ) мы говорили о том, что, если есть желание «приехать» в Царство Бога, то имеет смысл сесть в «поезд» организации сИ – несмотря на её недостатки. Почему? Потому, что её «поезд» везёт к Творцу в правильном направлении.

А если мы едем в «поезде», где отвергают Иегову или Христа Его – в Царство Бога нас вряд ли пропустят (Мтф.7:21-23; Ин.3:16; 17:3).

Поскольку основой правильного пути являются правильно проложенные «рельсы» — основы Библейской истины, — у тех, кто видит ошибочность учения о воцарении Христа в 1914 году (ошибки в определении 1914г. покажем позже в видео 3.17) – возникают сомнения в правильности пути «поезда» сИ, а также —  естественный вопрос:

если в поклонении Иегове с самого начала искажена основа направления — учение о воцарении Христа в 1914 г. – как же этот «поезд» приедет в Царство Бога?
Узнаем об этом, выяснив ответы на 2 вопроса:

1) относится ли  учение о 1914 г. – к ОСНОВАМ Библейской истины? и 2) что будет с вероисповеданием сИ, если из их учений убрать учение о 1914г?

Начнём с вопроса 1):
1) относится ли  учение о 1914 г. – к ОСНОВАМ Библейской истины?

Хотя это учение  весьма популярно, сразу ответим — нет, не относится. Почему? Основы — это незыблемая фундаментальная база Библейской истины, состоящая из вероучений, согласованных со словом Бога и между собой (нет в них неувязок или слабых логических мест и нет здравых аргументов, чтобы их опровергнуть).

В Библии ОСНОВЫ названы «образцом здравого учения» (2Тим.1:13). Это – набор Библейских учений, помогающий правильно поклоняться Творцу и формироваться в новую личность (духовно расти, благодаря правильному пониманию смысла жизни и происходящего, Еф.4:22-24). Основы истины непоколебимы, неизменны и не нуждаются в замене, оно и понятно: если фундамент здания заменять, то рушится всё здание.

Всё остальное в учениях, что устаревает и со временем нуждается в доработке и исправлении – это «пристройки» к фундаменту, создаваемые по разным причинам, — например, из желания подробнее пояснить какие-то грани слова Бога; улучшить дисциплину народа, повысить качество служения Богу и т.д. Пример «пристроек» Иисус показал на преданиях человеческих старцев 1 века н.э. (Марк 7:3,8)

Возможно, они вводились для пользы, но со временем – исказили слово Бога, стали запутанными и требовали от народа Иеговы даже больше, чем требовал Сам Иегова (Мтф.23:4; Марк 7:3-13). То же самое и сегодня: всё из учений сИ, что ясно изложено, неизменно, согласуется между собой и с Библией – это ОСНОВЫ. А то, что имеет неувязки, замутнено и изменялось – это «предания старцев» ОСБ. .

Если в вероисповедании народа Иеговы научиться отличать «фундамент» от «пристроек» (Библейские учения от человческих) – будет проще воспринимать частые изменения в учениях ОСБ и не претыкаться на этом.
Как это сделать – покажем на примере учения о 1914г., которое многие ошибочно принимают за основу вероучений сИ.

Заглянем в историю 1914 г.: этот год тянется от основателя ОСБ — Ч.Рассела. Сначала с адвентистом Н.Барбором он считал, что Иисус Христос невидимо вернулся в 1874г (кн. «сИ-возвещатели», стр.47, аб.3). Они связали возвращение Христа со сном царя Вавилона из Дан.4:29 (что делали и другие их современники) и позже решили, что Иисус Христос воцарится в 1914 г. (кн. «сИ-возвещатели», стр.134, 135).
Что это означало?

Ожидалось, что в 1914 г. Иисус Христос воцарится и явится за «невестой»; Рассел с группой соратников уйдут на небо; наступит конец этого века в Армагеддоне, а на Земле воскреснут Авраам и верные сИ древности, чтобы быть князьями на Земле (кн. «сИ- возвещатели», стр.138).

Интересно, что сама очерёдность этих событий – истинна, так как согласуется с Библией, покажем:

воцарение Христа произойдёт при 7й трубе; затем Иисус заберёт на небо 144000, после чего проведёт Армагеддон (Откр.11:15-18; Мтф.24:29-31; 1Фес.4:16,17; 1Кор.15:52). А после этого начнётся воскресение Авраама и остальных, кому обещана жизнь на Земле. То есть, события Ч.Рассел расставил по Писанию. Лишь 1914 год был найден ошибочно, смотрим события на схеме:

Как обнаружилась ошибка? Прошёл 1914 г., а на небо никто не ушёл, Армагеддон не наступил и Авраам не воскрес. Стало ясно, что учение о 1914 г. надо править  (с датой — промах). Но саму дату 1914 г. править не стали, лишь сдвинули дату Армагеддона и воскресение Авраама на 1925 г. (считали 70 юбилейных лет, «Миллионы ныне живущих никогда не умрут», 1920 г. изд., с. 88-90. «Золотой Век», 16 марта 1921, с. 381).

Прошёл и 1925г., и снова — ничего, и снова — правят. И так его правят уже 100лет, до сего дня: по Библии «род сей» должен застать воцарение Христа и Арм-н (Мтф.24:29-34). Но поколение 1914 г. вымерло, а Арм-на – нет. Пришлось современному Р.С. ввести «двойной род» (см. видео 3.9, СБ 15.06.10, стр.5). По ходу пришлось вводить и 2 прихода Христа (в 1914 г. Иисус пришёл, как Царь. А перед Арм-ном — как Судья, СБ 15.07.2013. 1 ст., абз.11).

Отсюда — простой вывод: так как учение о 1914 г. и  о том, что с ним связано, постоянно изменяется, снося старые «пристройки» и обрастая новыми — оно никак не может быть ОСНОВОЙ Библейской истины. Точно так же можно анализировать и остальные учения сИ: если какое-то учение периодически видоизменяется, значит – это пока что «предание человеческое» (учение ОСБ, а не Библейское).

А если при исследовании слова Бога оно доведено до максимума согласованности с Библией и другими учениями – значит, его можно причислить к основам Библейской истины (Пр.4:18).  Теперь кратко покажем, что из учений сИ на сегодня можно считать ОСНОВОЙ Библейской истины (Библейские тексты не приводим, их можно прочесть в пособиях сИ для изучения Библии):

Напомним, почему эти учения можно отнести к ОСНОВАМ Библейской истины?

1) Это — ясные учения, согласованы с Библией и между собой; 2) они не устаревают, их не надо исправлять и невозможно опровергнуть;
3) они дают правильное представление о смысле жизни и происходящем в этом мире;
4) они дают всё, что необходимо для правильного поклонения Творцу; для духовного роста и достижения спасения в Его Царстве

Переходим к вопросу 2): что будет с вероисповеданием сИ, если из их учений убрать учение о 1914г?
Приведём наглядный пример: что останется, если снести этажи здания? Останется фундамент. Так и с вероучениями: если снести все «этажи преданий ОСБ», останется основа Библейской истины, на которой устоит вера каждого служителя Иеговы (Мтф.7:24-26).

Поэтому, если из учений сИ убрать пристроенный к фундаменту первый (самый нижний) «этаж» учения о воцарении Христа в 1914 г., то разрушатся лишь те учения, которые опираются на 1914 г. и построены над ним сверху, а фундамент останется.

Итак, если убрать первый «этаж» учения о 1914 г., то все ошибочные учения, построенные на нём,  разрушатся и отпадут. А основы Библейской истины  выйдут на главное место, где им и положено быть. Посмотрим тот минимум учений, который отпадёт:

А что останется? Останется весь вышеперечисленный фундамент.

Кто-то может переживать о том, что разрушится и образец благой вести о Царстве Бога и о последних днях этой системы вещей. Ничуть: о Царстве Бога в последнее время ОСБ говорит как об устройстве, где будет небесное правительство и земные подданные (см. ролик ОСБ о Царстве Бога).

Мы перестанем говорить лишь о том, что Царство Бога уже установлено с 1914 г. А суть вести останется: небесное правительство поможет воссоздать на Земле райские условия и приведёт земных подданных Царства Бога к совершенству (Евр.11:40). То же самое – и с последними днями: доказать, что  в 20 веке наступили последние дни для этой системы вещей — можно и без 1914 г.:

это подтверждается фактами (восстановлено поклонение Иегове, идёт всемирная проповедь о Царстве Бога, деградация нравов, условия жизни — всё хуже), что предсказано для последних дней века сего (Мих.4:1,2; Мтф.24 гл.; 2Тим.3:1-5). Так как всё это уже видим – значит, век сей уже вступил в фазу последних дней. Сколько длятся последние дни? (наполнения меры греха общества и чаши терпения Бога). Их срок может быть и 120 (до потопа), и даже 400 лет (аморреям, Быт.6:3; 15:13,16; Иер.15:6).

А кто же тогда Р.С.? Р.С.- это раб-управляющий в Доме Бога (над народом Иеговы, а не верный раб с 1919 г.), продолжающий дело раба Ч.Рассела по восстановлению поклонения Иегове — с 20 века. Р.С. должен стараться быть верным, чтобы, когда Иисус явится за 144000, им оказаться достойными небесных престолов (Мтф.24:29-31, Лк.12:42). Но, какими они окажутся (верными или нет) – определит  Иисус, когда явится (1Пет.1:7; 2Тим.2:12). Всё просто и ясно.

Итого по вопросу видео: учение о 1914 г. не является основой Библейской истины в вероисповедании народа Иеговы. Поэтому, если его изъять из обращения – образец благой вести и Библейской истины о воцарении Христа (что произойдёт в будущем, см. видео 1.49) лишь засияет ярче, так как очистится от ошибок «преданий старцев» современности, нагромождённых на учение о 1914г.

Конечно же, для достижения спасения недостаточно всего лишь сесть в «поезд» сИ и убрать 1914 г., это понятно: даже находясь в «поезде» сИ, можно стать непригодным для Царства Бога, например, заразившись «вирусом» идолопоклонства (см. видео 1.11) и других проблем несовершенства (Евр.10:26,27; видео 1.50). Но если сесть не в тот «поезд», то шансов попасть в мир Бога ещё меньше.

Поэтому, кто ещё не имеет «билет» на «поезд» сИ и «маску от вирусов» — приобретайте (см.видео 2.14); кто на подножке «поезда» (исключён, но продолжает служить Иегове) — не спрыгивайте (на пороге Дома Бога – лучше, чем жить в шатрах мира дьявола, Пс.83:11). Верность Иегове никогда не была массовой, но отаток верных сИ всегда сохранялся (Евр. 11гл.)  Сохранится он и перед Арм-ном (Ис.10:22; Рим.11:4, будут те сИ, кто умрёт в Господе и воскреснет в Миллениуме, видео 1.46).

Помните: правильное направление к истинному Богу указывают только одни «рельсы»: это – следы Иисуса Христа к Иегове (Ин.20:17; 1Пет. 2:21). Тесны они и узок путь, ведущий в вечную жизнь (Мт.7:13,14). Но до тех пор, пока с «поезда» сИ звучит весть о будущем Царстве Иеговы – ещё есть возможность отыскать его и попасть в райскую вечность. Чего и себе и всем, дорогие, желаем!

 

Часть1: КУДА ТЕБЯ ВЕЗЁТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ «ПОЕЗД»?

Эта статья — текстовый вариант видео 2.16 .

Жизнь христиан – это жизненный путь, формирующий  личность верующего в соответствии с выбранным вероисповеданием. Как поезда, движущиеся в разных направлениях, привозят пассажиров в разные пункты назначения, — так и разные виды христианства могут привезти верующих к разным итогам: кто-то «приедет» к истинному Богу, Творцу мироздания, а кто-то — нет, так как не будет одобрен Христом Его (Мтф.7:21-23).

Не секрет, что у всех христианских религий есть недостатки. Поэтому многим христианам из разных конфессий, а также тем, кто ушёл из собраний свидетелей Иеговы, — непонятно, почему же мы (сИ сайта «Ящик ответов«) остаёмся свидетелями Иеговы (сИ), если видим недостатки О.С.Б.? И правда, какая, казалось бы, разница, где служить Богу, если везде есть ошибки, лжеучения, странности, перегибы, недочёты и т.д.?

Эта статья поможет тем сИ, чья вера пошатнулась, убедиться в том, что, несмотря на недостатки О.С.Б., — желая поклоняться Богу в собраниях сИ, они сделали правильный выбор.
А остальным верующим — поможет поразмышлять над сущностью своего вероисповедания и проанализировать, на тот ли «поезд» они сели, если на самом деле хотят «приехать» к Творцу мироздания. Итак, проверяем:

Чтобы не было обид и возмущений со стороны отвергающих поклонение Иегове — сразу ответим на вопрос: почему мы считаем, что только поклонение Иегове соответствует Библии? Если читать Синод. Библию, то имя Бога — Иегова — есть в самом начале, см. Быт.22:14; Исх.3:14; 15:3; 34:5; Ос.12:5.

Кто не верит — проверьте по своим Библиям, если они выпущены до 2000 г. Почему до 2000?

В России, начиная с 2000г., из Библий удаляется имя «Иегова» якобы из-за ошибочного произношения (см. юбил. издание Библии, Синодальный перевод, предисловие от издателя, предпоследний абз.), цитата: «Там, где в оригинале В.З. для обозначения имени Бога стоит сочетание букв JHWH, ошибочно прочитываемое как «Иегова», в предлагаемом издании син. перевода, согласно Септуагинте и текстам Нового Завета, стоит «Господь»».

То есть, до 2000г. по Син. Библии признавалось, что Бог с именем «Иегова» является Творцом мироздания и Богом Авраама. Пообещав Аврааму привести Христа Своего от его рода через Иакова/Израиля — Иегова исполнил это обещание (Быт.28:1-4, 13,14; Гал.3:16). Сам Авраам и его потомки поклонялись Иегове, считая, что Он — один. Ему же поклонялся и Иисус Христос (Мтф.4:10; Ин.20:17).

Поэтому неудивительно, что мы тоже считаем Бога и Отца Иисуса Христа — истинным Богом, а поклонение Ему — правильным: ведь сам Иисус сказал, что именно его Бог и Отец является Богом и Отцом для всех его последователей, то есть, христиан (Ин.20:17).
Имя этого Бога — «Иегова» — заложено на иврите в имени Иисуса — «Иего-Шуа» («от Иеговы -спасение», см. видео 1.1), что словом «Господь» — заменить при всём желании не получится.

А теперь вопрос 1) Почему сегодня не следует ожидать безупречности от поклонения Творцу?
Если вспомнить, что все потомки Адама — народ грешный и лишенный славы Божией (Рим.3:23; 5:12), то ожидать безупречной организации истинного поклонения Творцу — просто не мудро. Достаточно вспомнить древнюю организацию народа Иеговы, руководимую самим Творцом — чтобы понять простую истину:

в этом веке несовершенства невозможно организовать безупречное поклонение — даже при условии, что Организатором служения будет сам Творец. Пример Израиля это доказывает: хотя им управлял Сам Иегова, здесь ошибались и помазанные священники, избранные для разъяснения Его слова (Малах.2:4-7), и цари, обязанные читать закон Бога и слушать священников (Втор.17:14,18,19; 2Пар.26:16-20). Рассмотрим примеры.

а) Ошибки священников. Аарон сделал по желанию народа золотого тельца, хотя запрет создавать кумиров был ясно озвучен накануне (Исх.20:4; 32:1-4); не понял, что части жертвы за грех надо есть на святом месте, хотя это подробно объяснили ему (Лев.10:12-18); Моисей неправильно высек воду из скалы для народа — хотя был научен Богом, как пользоваться Его силой (Пс.105:32,33; Чис.20:9-13).

Надав и Авиуд принесли пред Богом огонь чуждый, хотя перед этим Иегова через Моисея подробно разъяснил порядок каждения Ему (Лев.10:1).

б) ошибки царей: даже те цари, кто в целом правильно служил Иегове —  и чужим богам на высотах кадили (3Цар.22:43, 4Цар.12:3). Плюс — неправильно отмечали Пасху (2Прлп.30:1,5,26) и даже на многие годы утеряли книгу закона Моисея (4Цар.22:8,11).

И во времена самого мудрого царя Израиля — Соломона — истинное поклонение было далеко не идеальным (3Цар.3:2,3). Да и сам Соломон стал идолопоклонником (3Цар.11:4). А к 1 веку н.э. (к первому пришествию Христа) истинное поклонение Иегове было замутнено человеческими «преданиями старцев», искажающими слово Бога и сущность исполнения воли Иеговы в некоторых вопросах (Марк.7:1-13).

Но что из этого? Считал ли Иегова поклонение в Иудее ложным? Нет: оно лишь не было безупречным, но истинным, тем не менее, было: этот народ был единственным хранителем основ правильных знаний о Творце и Его требованиях к людям (Моисеев закон и скрижали,  Пс.147:8,9). Так было до тех пор, пока на смену В.З. не пришёл Н.З., введённый в действие после смерти Иисуса Христа (Рим.10:4; Гал.3:24)

С этого времени иудаизм, отвергающий Христа, как и множество других религий, отвергающих Иегову, указывает неправильное направление к Творцу. Почему?

С момента смерти Христа путь к Иегове лежит не только через поклонение Ему, как Творцу мироздания. Но и — через признание Его сына, Иисуса Христа, посланного Им для спасения всего человечества (Пс.2:11,12; Ис.29:22; Ис.43:1; Ин.3:16; 17:3; 1Ин.4:14).

То есть, если Богу поклоняться по Библии, то надо поклоняться Иегове и идти по следам Его сына (1Петра 2:21). Что имеем в итоге? Народ Творца в В.З. славился не безупречным служением, поведеним и пониманием глубин слова Бога, а лишь тем, что только он был держателем правильных и неизменных основ знаний о Творце и Его требованиях к людям (чего не было ни у никаких других народов, Пс.147:8,9).

Так и сегодня: народ Творца и правильное поклонение Ему — там, где поклоняются Иегове через Иисуса Христа и имеют хотя бы основы правильных Библейских знаний о Нём, Его замысле и требованиях к людям. И найти этот народ несложно (Ин.20:17, если поклоняются не Иегове и не признают Христа Его – есть риск «уехать» не к Творцу). Так как сегодня Иегове поклоняются только сИ — мы и «едем в поезде» сИ (другой «поезд» не едет к Богу и Отцу Иисуса Христа).

Однако, как уже говорили, многие справедливо отмечают, что точно так же (через несовершенство века сего) можно защищать любые религии, считающие себя христианскими. Почему же тогда их следует считать неправильными, а сИ – правильной религией? Ведь и у сИ есть множество недочётов в богослужении и духовных учениях? Узнаем из ответа на 2й вопрос:

2) Почему при недостатках во всех христианских религиях — к сИ следует относиться как к истинному поклонению, а  к остальным — как к ложному?
Бесспорно, правы те, кто считает, что к сИ можно предъявить так же много претензий, как и к остальным христианским организациям: и руководство, бывает, ошибается, и недостатки в учениях, и сами сИ — далеко не безупречны.  Но есть одно крупное «НО»:

недостатки недостаткам — рознь. Вернёмся к примеру с поездами: все христианские конфессии, указывающие путь к Богу через наставление по Библии, сравнимы с поездами разных направлений. НО!!! Одно дело – пороки поездов, машинистов и попутчиков (когда цель – доехать домой, то не так уж и важно, какие дела «крутят» по ходу машинисты, насколько красиво наше купе и порядочны наши попутчики: мы думаем лишь о главном — попасть домой).

И совсем другое дело — ошибочность направлений: если наш дом находится, к примеру, в Париже, а мы сели в поезд на Казань, то домой мы на нём точно не попадём. И в этом случае, даже если поезд  комфортабелен, машинисты  добросовестны и попутчики безупречны – это не имеет никакого значения, ведь если мы сели не в тот поезд, то уедем совсем не туда, куда нам надо.

То же самое — и в поклонении Творцу: если мы желаем попасть к Творцу и в конечном итоге «приехать» в Его вечное Царство, то должны «сесть», образно говоря, только в тот «поезд», который движется по направлении к Нему,- не взирая на недостатки самого «поезда», «машинистов» и «пассажиров», с которыми нам в этом веке приходится «ехать» к Иегове и Христу Его .

Опыт древности показывает, что не все религии «везут» к истинному Богу (как принято считать в этом мире), а только одна: истинная. Например, в древности для желающих поклоняться истинному Богу нужно было приехать конкретно к иудеям в Иерусалим: только в храме этого народа можно было узнать правильное направление к Творцу и получить Его одобрение.

Все остальные виды поклонения, сколько бы их ни было, даже приблизительно похожие (как, например, в Самарии, бывшем Сев.Израиле, где были хорошо знакомы с пятью книгами Моисея и признавали Иегову Творцом) — не показывали правильное направление к Богу и легко могли сбить с пути каждого, кто желал прийти к Нему. Об этом предупреждал и Иисус Христос (Ин.4:9, 21,22; Матф.7:21-23; 24:24).

То же самое происходит и сегодня: желающий поклоняться истинному Богу — Иегове, может двигаться в правильном направлении к Нему и к своему спасению от смерти — только в случае, если найдёт общество Его народа и получит представление о правильном направлении. Но что определяет правильное направление к Богу, какие «рельсы»?

Как узнали из 1) — это неизменные основы правильных Библейских учений. Сегодня — это те духовные учения, которые соответствуют содержимому всей Библии. Они показывают, что конкретно нужно делать и в каком направлении духовно развиваться, чтобы в итоге стать праведным; получить одобрение Творца; попасть в Его будущий райский «дом» и обрести жизнь вечную. Это и есть – правильный путь к Богу.

К чему могут привести неправильные основы учений? Примеры:
а) если нас научат, что Творец — это жестокий Бог, держащий всех в страхе наказания грешников в огненном аду – то у человека сформируются неправильные мотивы угождения Ему: боязнь быть наказанным за непослушание. Такие люди не нужны Творцу в Его вечном Царстве. Почему?

Их во всей вечности придётся контролировать: если отвлечься, отвернуться или отменить наказание за непослушание — то им уже нечего бояться, и не будет никаких гарантий, что они останутся  послушными и не нарушат гармонии бытия в миропорядке Творца. В таком варианте Бог никогда не сможет отдыхать в субботнем покое.

Правильный же мотив — это любовь к Творцу и  праведности. Кто внутренне стремится жить праведно, тот будет поступать праведно вне всяких законов и независимо от того, наблюдают за ними или нет (Гал.5:22,23). Такие верующие — надёжны для Иеговы в вечности, ибо только при них Он сможет воистину отдыхать, не беспокоясь о том, что кто-то, где-то и когда-то снова нарушит гармонию Его законов бытия.

б) Если неправильно разъяснить принцип прощения грехов (например, что грех можно отмолить через служителя Церкви, заплатив за молитву, заказав службу, внеся крупные пожертвования на храм или ежемесячно отдавая десятину с доходов), то человек может разрешить себе иногда согрешать и перестанет бороться с грехом в надежде «откупаться» за грехи после каждого согрешения, чем, в итоге, наведёт на себя гнев Бога (Ис.1:11-15)

А правильное разъяснение принципа прощения грехов благодаря искуплению Христову и личным усилиям в том, чтобы совсем перестать согрешать с целью никогда не огорчать своего небесного Отца и Христа Его, погибшего за нас — поможет христианину развиться в плод святого духа, победить грех и достичь спасения от греха и смерти (1Кор.9:24-27; Гал.5:22,23; Откр.1:7; 21:3,4).

в) Если нас  научат почитать изображения Иисуса Христа или изображения так называемых святых, что неправильно, то мы рискуем навлечь на себя гнев Иеговы: Он запретил даже ДЕЛАТЬ изображения кумиров, представляющих мужчину или женщину — не то, что их почитать (Втор.4:15-19).

А если при этом нам скажут, что почтение изображения Иисуса Христа опирается на Пс.2:12, где написано: Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него — и мы поверим в это, то на нас Вышние могут прогневаться за то, что мы сами совсем не вникаем в смысл этого места Писания  (Де.17:11)

Ведь Он говорит не о почитании изображений Иисуса, а о его принятии, как посланника Иеговы. То есть, любое неправильное толкование слова Бога, Его принципов и сущности исполнения Его воли неизбежно приведёт к неправильному формированию сущности верующего человека, что негативно скажется на его отношениях с Всевышним и отдалит от Него.

Это примерно то же самое, как если машинисту поезда неправильно разъяснят смысл его работы, научат нажимать не на те «кнопки» при запуске двигателя и проявлять послушание не владельцу поезда, а тому, кто заинтересован в нанесении ущерба пассажирам (2Кор.2:11). Ясно, что такого горе-«работника» непременно прогонят прочь (Зах.11:17; Матф.18:6).

Иисус показал принцип отвержения всех, кто считает, что служит Богу правильно, но по факту таковым не является — на примере тех, кто признаёт Иисуса Христа и совершает, как думает, множество добрых дел его именем, исцеляя и чудеса показывая. Но в глазах самого Иисуса — окажется злодеем лишь потому, что неправильно исполнял волю Отца его, Бога Иеговы, (а то и вовсе её не исполнял, Мтф.7:21-23).

Но и здесь кто-то может справедливо возразить, что, дескать, Общество свидетелей Иеговы практически с самого начала дало неправильное направление, например, в учении о воцарении Христа в 1914 г. и до сих пор иногда изменяет толкование некоторых учений, подгоняя под 1914 г.  Почему же тогда мы должны считать, что сИ — это правильное направление?

Ответим и на этот вопрос во второй части статьи о духовном «поезде» сИ.
С любовью ко всем, кто ценит Библию и считает её словом Творца мироздания: пришлашаем вас в «поезд народа Иеговы»
Свидетели Иеговы сайта «Ящик ответов»